samförståndsavtal (MOU)

Vad är ett samförståndsavtal (MOU)?

ett samförståndsavtal, eller samförståndsavtal, definieras som ett avtal mellan parterna och kan vara bilateralt (två) eller multilateralt (mer än två parter). Samförståndsavtalet fungerar som ett uttryck för en anpassad vilja mellan parterna i fråga och visar avsikten med en gemensam handlingslinje.

samförståndsavtalet, även om det är ett formellt dokument, är inte rättsligt bindande., Det visar bara att varje berörd part är villig att vidta åtgärder för att föra kontraktet framåt. Ett samförståndsavtal innebär dessutom en definition av syftet med och omfattningen av förhandlingarnaförhandlingarna är en dialog mellan två eller flera parter i syfte att nå ett ömsesidigt fördelaktigt resultat eller lösa en konflikt. I en förhandling.

därför tjänar dokumentet som grund för förhandlingar. Sådana typer av avtal används ofta i affärsmöjligheter förhandlingar och diskussioner och fördragsförhandlingar.,

sammanfattning

  • ett samförståndsavtal definieras som ett avtal mellan parterna och kan vara bilateralt (två) eller multilateralt (mer än två parter).
  • för att utarbeta ett fullständigt och effektivt dokument måste de berörda parterna först nå en överenskommelse som är godtagbar av varje part och tydlig information om de viktiga ståndpunkterna för var och en av dessa parter.
  • samförståndsavtalet, även om ett formellt dokument, inte är rättsligt bindande, visar bara att varje berörd part är villig att vidta åtgärder för att föra kontraktet framåt.,

innehållet i ett samförståndsavtal

innehållet i ett samförståndsavtal omfattar, men är inte begränsat till, omfattningen av samförståndsavtalet, projektet och parternas namn och deras respektive ansvarsområden. Andra innehåll inkluderar avtalets längd, när avtalet börjar, och när eller hur endera parten kan säga upp avtalet., Ett samförståndsavtal kan också innehålla kontaktinformation för de berörda parterna och möjliga datum för resultatrecensionskey resultatindikatorer (KPI)nyckeltal (KPI) är mätvärden som används för att regelbundet spåra och utvärdera en organisations resultat mot uppnåendet av specifika mål. De används också för att mäta företagets övergripande prestanda.

för att utarbeta ett fullständigt och effektivt dokument måste de berörda parterna först nå en överenskommelse som är godtagbar av varje part och tydlig information om de viktiga ståndpunkterna för var och en av parterna.,

det är viktigt att notera att även om MOUs inte är rättsligt bindande kan de innehålla en klausul som kan vara rättsligt bindande, och överträdelser av klausulerna kan leda till att den skyldige är ansvarig. Följande nyckelelement kan göra ett samförståndsavtal rättsligt bindande;

1. Ett erbjudande

2. Godkännande av erbjudandet

3. Rättsligt bindande avsikt

4., Övervägande

MOU-processen

processen att få ett slutfört MOU initieras av de berörda parterna som förbereder sitt eget MOU, efter sina ideala förväntningar och önskade resultat, de viktigaste resultaten som de inte är villiga att kompromissa med, och vad respektive part anser att de andra intressenternasstakeholderi affärer, en intressent är någon individ, grupp eller part som har ett intresse av en organisation och resultaten av sina åtgärder. Vanliga exempel kan förvänta sig och dra nytta av samförståndsavtalet. Den fungerar som partiets ursprungliga ståndpunkt innan förhandlingarna inleds.,

användning av samförståndsavtal

privat sektor eller privata företag

i affärer och privata företag, fungerar samförståndsavtalet normalt som ett icke-bindande avtal som omfattar ansvar och krav för varje part och villkoren och detaljerna i avtalet. Det görs utan att upprätta ett formellt avtal eller rättsligt verkställbart avtal.

regering och offentliga angelägenheter

samförståndsavtal kan användas inom statliga myndigheter, till exempel i Förenade Kungariket fungerar dokumentet som ett avtal mellan delar av kronan.,

folkrätten

på internationell nivå faller samförståndsavtalet under fördragskategorin, och de måste registreras i FN: s Fördragsinsamling. För att avgöra om avtalet är rättsligt bindande (särskilt för fördrag) måste parternas avsikt och de undertecknandes ståndpunkter läggas fram. Den formulering som används i avtalet spelar också en roll för att bestämma dokumentets rättsliga karaktär.

fördelar med MOUs

  • ett MOU möjliggör upprättandet av en ömsesidig avsikt., Det gör det möjligt för varje parts mål och mål att vara tydliga.
  • slutförandet av ett samförståndsavtal gör det möjligt att ha en pappersspår eller register över de villkor som har varit i förhandlingarna som leder till slutförandet.
  • MOUs minska osäkerheten mellan de berörda parterna eftersom dokumentet belyser vanligtvis förväntningar och mål och förhindrar eventuella framtida meningsskiljaktigheter.
  • ett samförståndsavtal ger enkel utresa, eftersom alla parter som finner att målen och målen inte uppfylls lätt kan avsluta avtalet.,
  • eftersom samförståndsavtalet redan beskriver mål och villkor kan dokumentet tjäna som grund för ett eventuellt framtida kontrakt.

nackdelar med MOUs

  • konceptet att MOUs inte är rättsligt bindande gör det möjligt för endera parten att avsluta avtalet eller inte uppfylla de krav som anges i avtalet utan konsekvenser.,

Relaterat Avläsningar

CFI är officiell leverantör av de globala Certifierade Banking & Credit Analyst (CBCA)™CBCA® CertificationThe Certifierade Banking & Credit Analyst (CBCA)® ackreditering är en global standard för kredit analytiker som täcker finans -, redovisnings -, kredit-analys, kassaflödesanalys, förbund modellering, återbetalning av lån, och mer. certifieringsprogram, utformad för att hjälpa någon att bli en världsklass finansanalytiker., Att hålla fram din karriär, ytterligare FÖRSTAINSTANSRÄTTEN resurser nedan kommer att vara användbart:

Konfidentiell Information Memorandum (CIM)CIM – Konfidentiell Information MemorandumA Konfidentiell Information Memorandum (CIM) är ett dokument som används i M&A för att förmedla viktig information på ett försäljningsprocessen., Guide, exempel och Mall

Definitive Purchase Agreementa Definitive Purchase Agreementa Definitive Purchase Agreement (DPA) är ett juridiskt dokument som registrerar villkoren mellan två företag som ingår ett avtal om en fusion, förvärv, avyttring, joint venture eller någon form av strategisk allians. Det är ett ömsesidigt bindande kontrakt

Letter of Intent (LOI)Letter of Intent (LOI)hämta CFI: s avsiktsförklaring (LOI) Mall. En LOI beskriver villkoren & avtal om en transaktion innan de slutliga dokumenten undertecknas., De viktigaste punkterna som vanligtvis ingår i en avsiktsförklaring är: transaktionsöversikt och struktur, tidslinje, due diligence, Sekretess, exklusivitet

erbjudande MemorandumOffering MemorandumAn Offering Memorandum är också känd som en Private placement memorandum. Det används som ett verktyg för att locka externa investerare, antingen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *