protokół ustaleń (MOU)

Co to jest protokół ustaleń (MOU)?

memorandum of understanding, czyli MOU, jest definiowane jako umowa między stronami i może być dwustronna (dwie) lub wielostronna (więcej niż dwie strony). Protokół ustaleń służy jako wyraz zgodnej woli między zainteresowanymi stronami i przedstawia intencje wspólnej linii działania.

protokół ustaleń, mimo że jest formalnym dokumentem, nie jest prawnie wiążący., Wskazuje ona jedynie na gotowość każdej zainteresowanej strony do podjęcia działań zmierzających do realizacji umowy. Ponadto protokół ustaleń zawiera określenie celów i zakresu negocjacjizwiązanie negocjacjizwiązanie to dialog między dwiema lub większą liczbą stron mający na celu osiągnięcie korzystnego dla obu stron wyniku lub rozwiązanie konfliktu. W negocjacjach.

dlatego dokument służy jako podstawa do negocjacji. Tego typu umowy są powszechnie stosowane w negocjacjach i dyskusjach dotyczących możliwości biznesowych oraz negocjacjach traktatowych.,

podsumowanie

  • protokół ustaleń (MOU) jest zdefiniowany jako umowa między stronami i może być dwustronna (dwie) lub wielostronna (więcej niż dwie strony).
  • w celu przygotowania kompletnego i skutecznego dokumentu (MOU), strony, których to dotyczy, muszą najpierw osiągnąć porozumienie akceptowane przez każdą ze stron i jasne informacje na temat ważnych stanowisk dla każdej z tych stron.
  • protokół ustaleń, mimo że jest formalnym dokumentem, nie jest prawnie wiążący, wskazuje jedynie gotowość każdej zainteresowanej strony do podjęcia działań w celu realizacji umowy.,

treść MOU

treść MOU obejmuje, ale nie ogranicza się do zakresu i zamierzonych działań MOU, projektu oraz nazw stron i ich odpowiednich obowiązków. Inne Treści obejmują okres obowiązywania umowy, datę jej rozpoczęcia oraz czas i sposób rozwiązania umowy przez jedną ze stron., MOU może również zawierać informacje kontaktowe do zaangażowanych stron i możliwe daty przeglądów wydajnościkluczowe wskaźniki wydajności (KPI)kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są metrykami używanymi do okresowego śledzenia i oceny wydajności organizacji w kierunku osiągnięcia konkretnych celów. Są one również wykorzystywane do oceny ogólnej wydajności firmy.

w celu przygotowania kompletnego i skutecznego dokumentu (MOU), strony, których to dotyczy, muszą najpierw osiągnąć porozumienie akceptowane przez każdą ze stron i jasne informacje na temat ważnych stanowisk dla każdej ze stron.,

należy pamiętać, że chociaż Mou nie są prawnie wiążące, mogą zawierać klauzulę, która może być prawnie wiążąca, a naruszenie tych klauzul może skutkować odpowiedzialnością winnego. Następujące kluczowe elementy mogą sprawić, że protokół ustaleń będzie prawnie wiążący;

1. Oferta

2. Przyjęcie oferty

3. Prawnie wiążący zamiar

4., Rozważanie

proces MOU

proces uzyskiwania sfinalizowanego MOU jest inicjowany przez zaangażowane strony przygotowujące własne MOU, zgodnie z ich idealnymi oczekiwaniami i pożądanymi rezultatami, kluczowymi rezultatami, na których nie są skłonni iść na kompromis, oraz tym, co dana strona uważa inne zainteresowane strony interesariuszami w biznesie interesariuszem jest każda osoba, grupa lub strona, która jest zainteresowana organizacją i wynikami jej działań. Typowe przykłady można oczekiwać i skorzystać z protokołu ustaleń. Służy jako początkowe stanowisko partii przed rozpoczęciem negocjacji.,

wykorzystanie Mou

sektor prywatny lub przedsiębiorstwa prywatne

w transakcjach biznesowych i prywatnych, MOU zwykle służy jako niewiążąca umowa, która obejmuje obowiązki i wymagania każdej ze stron oraz warunki i szczegóły odnoszące się do umowy. Odbywa się to bez ustanowienia formalnej umowy lub prawnie wykonalnej umowy.

Government and Public Affairs

MOUs może być używany w departamentach rządowych; na przykład w Wielkiej Brytanii dokument służy jako umowa między częściami Korony.,

prawo międzynarodowe publiczne

na poziomie międzynarodowym MOUs należą do kategorii traktatów i muszą być zarejestrowane w zbiorze Traktatów ONZ. W celu ustalenia, czy umowa jest prawnie wiążąca (zwłaszcza dla traktatów), należy przedstawić intencje Stron i stanowiska sygnatariuszy. Sformułowanie użyte w umowie odgrywa również rolę w określaniu charakteru prawnego dokumentu.

zalety MOUs

  • MOU pozwala na ustanowienie obopólnej intencji., Dzięki temu cele i cele każdej ze stron są jasne.
  • finalizacja protokołu ustaleń pozwala na posiadanie dokumentacji papierowej lub zapisów warunków, które były w negocjacjach prowadzących do finalizacji.
  • MOUs zmniejsza poziom niepewności między zaangażowanymi stronami, ponieważ dokument zazwyczaj podkreśla oczekiwania i cele oraz zapobiega ewentualnym przyszłym konfliktom.
  • MOU zapewnia łatwość wyjścia, ponieważ każda strona, która stwierdzi, że cele i cele nie są spełnione, może łatwo zakończyć umowę.,
  • ponieważ MOU już określa cele i warunki, dokument może posłużyć jako podstawa ewentualnej przyszłej umowy.

wady MOUs

  • koncepcja, że MOUs nie są prawnie wiążące, pozwala każdej ze stron na wyjście z umowy lub niespełnianie wymagań określonych w umowie bez konsekwencji.,

powiązane odczyty

CFI jest oficjalnym dostawcą global Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™certyfikat Cbca® certyfikowana Bankowość & Credit Analyst (cbca)® akredytacja jest globalnym standardem dla analityków kredytowych, który obejmuje finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie Przymierza, kredyt spłat i nie tylko. program certyfikacji, zaprojektowany, aby pomóc każdemu stać się światowej klasy analitykiem finansowym., Aby kontynuować swoją karierę, przydatne będą dodatkowe zasoby SPI poniżej:

Confidential Information Memorandum (CIM)CIM – Confidential Information Memorandum (CIM) jest dokumentem używanym W M& A do przekazywania ważnych informacji w procesie sprzedaży., Przewodnik, przykłady i szablon

Definitive Purchase AgreementDefinitive Purchase Agreement Definitive Purchase Agreement (DPA) jest dokumentem prawnym, który rejestruje Warunki między dwiema firmami, które zawierają umowę o fuzji, przejęciu, zbyciu, joint venture lub jakąś formę strategicznego sojuszu. Jest to obustronnie wiążąca umowa

list intencyjny (LOI)list intencyjny (LOI)Pobierz wzór listu intencyjnego (LOI) SPI. Ustawa określa warunki& umowy transakcji przed podpisaniem ostatecznych dokumentów., Główne punkty, które są zazwyczaj zawarte w liście intencyjnym to: przegląd i struktura transakcji, harmonogram, due diligence, poufność, wyłączność

Memorandum Ofertoweoferujące Memorandum ofertowe znane jest również jako memorandum ofertowe. Jest wykorzystywany jako narzędzie przyciągania inwestorów zewnętrznych, albo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *