de resultaten van de kruistochten

de gehele structuur van de Europese samenleving veranderde tijdens de 12e en 13e eeuw, en er was een tijd dat deze verandering grotendeels werd toegeschreven aan de kruistochten. Historici hebben nu echter de neiging om de kruistochten te zien als slechts één, zij het belangrijke, factor in de ontwikkeling van Europa. Het is waarschijnlijk dat het verdwijnen van oude families en het verschijnen van nieuwe gedeeltelijk kan worden herleid tot de kruistochten, maar generalisaties moeten met voorzichtigheid worden gemaakt., Bovendien moet eraan worden herinnerd dat, terwijl sommige kruisvaarders hun eigendom verkochten of verhypothekeerden, meestal aan kerkelijke stichtingen, anderen het erfden aan familieleden. Het verlies aan mensenlevens was zonder twijfel aanzienlijk; veel kruisvaarders keerden echter terug naar hun huizen.de sectoren die door de opkomende Italiaanse steden in de kruisvaardersstaten werden verworven, stelden hen in staat hun handel met de moslimwereld uit te breiden en leidden tot de oprichting van handelsdepots buiten de kruistochten, waarvan sommige lang na 1291 duurden., Het transport dat zij leverden was belangrijk in de ontwikkeling van scheepsbouwtechnieken. Italiaanse bankfaciliteiten werden onmisbaar voor pausen en koningen. Catalanen en Provençaals profiteerden ook, en indirect ook heel Europa. Bovendien brachten terugkerende kruisvaarders nieuwe smaken en verhoogde de vraag naar specerijen, Oosterse textiel en andere exotische gerechten. Maar dergelijke eisen kunnen ook worden toegeschreven aan veranderende levensstijlen en commerciële groei in Europa zelf.,de oprichting van de Franciscaanse en Dominicaanse broeders in het Oosten tijdens de 13e eeuw maakte de bevordering van missies binnen het kruistochten gebied en daarbuiten mogelijk. Pauselijke stieren verleenden speciale faciliteiten aan zendingsbroeders, en pausen stuurden brieven naar Aziatische heersers om toestemming te vragen voor de broeders om hun werk voort te zetten. Vaak vergezelden of volgden de broeders Italiaanse kooplieden, en omdat de Mongolen over het algemeen tolerant waren tegenover religieuze propaganda, werden er missies opgezet in Iran, het Aziatische binnenland en zelfs China., Maar omdat de islamitische wet propaganda rigide verbood en afvalligheid met de dood strafte, waren er weinig bekeringen van de Islam. De dominicaan Willem van Tripoli had enig succes, vermoedelijk binnen het gebied van de kruisvaarders; hij en zijn collega Riccoldo di Monte Croce schreven beiden perceptieve verhandelingen over islamitisch geloof en recht. Andere missionarissen faalden meestal en velen ondergingen martelaarschap. In de 14e eeuw mochten de Franciscanen uiteindelijk in Palestina verblijven als verzorgers van de heilige plaatsen, maar niet als missionarissen.,de kruistochten, vooral de vierde, maakten de Grieken zo verbitterd dat een echte hereniging van de oostelijke en Westelijke kerken, als gevolg daarvan, uit den boze was. Niettemin kwamen bepaalde groepen Oosterse christenen het gezag van de paus te erkennen, en ze mochten meestal het gebruik van hun eigen liturgieën behouden. Hoewel het merendeel van de missies die uit de kruistochten ontstonden, in het midden van de 14e eeuw instortten met de opmars van de Ottomaanse Turken in het Midden-Oosten, bleven enkele van de contacten die de Westerse Kerk met haar oosterse broeders had gemaakt.,

In tegenstelling tot Sicilië en Spanje bood het Latijnse Oosten naar het schijnt geen weg voor de overdracht van Arabische wetenschap en filosofie naar het Westen. Maar de kruistochten hadden wel een duidelijke impact op de ontwikkeling van de westerse historische literatuur. Vanaf het begin was er een proliferatie van kronieken, ooggetuigenverslagen en later meer ambitieuze geschiedenissen, in vers en proza, in de volkstaal en in het Latijn.

er kan weinig twijfel over bestaan dat de kruistochten de vooruitgang van de Islamitische macht hebben vertraagd, hoewel hoeveel een open vraag is., Op zijn minst kochten ze Europa wat broodnodige tijd. Zonder eeuwenlange kruistochten is het moeilijk in te zien hoe West-Europa aan de verovering door Moslimlegers, die de rest van de Mediterrane wereld al hadden veroverd, had kunnen ontsnappen.

Thomas F. Madden Marshall W. Baldwin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *